وقتی مرد عنکبوتی درباره چیزی می پرسد یکجوری می پرسد که آدم می فهمد چقدر چیزی نمی داند! او این بار درباره ی بیابان ها پرسید و هی پرسید و هی پرسید و هی پرسید. تخصصی ترین سوالش این بود که از این سر بیابان تا سر دیگرش چند روز راه است و چند بطری آب لازم است تا آدم تلف نشود و اگر عقرب آدم را نیش بزند می شود بعدش دوید؟ 

تمام مدتی که او مشغول شخم زدن مخم بود داشتم به یک فیلمی فکر می کردم که درباره ی چند تا آدم بود که توی بیابان گیر کرده بودند و بعد یکی یکی کور شده بودند و آب رادیاتور ماشینشان را سرکشیده بودند و  آخرش هم همه مرده بودند.

 تمام این ماجرای زجر کشیدن این آدمها را از اول تا آخر دیده بودم و از آن فیلم هایی هست که خیلی صحنه هایش توی ذهنم زنده است... و دستشان درد نکند... 

/ 0 نظر / 32 بازدید