بعضی خرها خوب می شوند.

وقتی به کلاس برگشتیم بزغاله هایم گفتند اتفاق خیلی بدی افتاده است. اسم یکی از بزغاله ها روی کاغذی که برای بعضی یادداشت های عمومی به دیوار چسبانده ایم نوشته شده بود - کمی بزرگ تر از معمول - و در ادامه ی آن "خر است". بزغاله ای که خر شده بود غمگین و مغبون و غبارآلود کنار اسمش ایستاده بود و دوستانش هیاهوکنان در کنارش.

گفتم خوب بیا با خودکار خر را به خوب تبدیل کن. بزغاله ام خندید. بقیه هم خندیدند. با دو حرکت خر را به خوب تبدیل کرد. همه خوب شدند. کلاغه هم به خانه اش رسید.  

کاش همه ی خرها به همین آسانی خوب می شدند. 

/ 0 نظر / 32 بازدید