یک عالمه حرف گاهی زده می شود بی معنی. فقط حرف است. و یک عالمه حرف است. که زده نمی شود. خوانده می شود؛ توی رخسار، توی رفتار، توی حرکات، که از قضا ماندگارترند... 

دل عارفان ببردند و قرار پارسایان

همه شاهدان به صورت، تو به صورت و معانی

/ 0 نظر / 32 بازدید