میس دراگون من را روی یک کوهی افکنده است. کوهه بلند است. خیلی بلند. 

میس دراگون می گوید که مجبور است من را از فضاهای بسته دور کند چون شبیه به گنجشکی شده ام که سرم را به شیشه می کوبم. گیر افتاده ام و سوالی که مدام تکرار می کنم: ته این ماجرا چیست بی پاسخ است.

چون اصلا چنین سوالی وجود ندارد. اصلا این ماجراهه ته ندارد. او می گوید حتی احتمالن ماجراهه سر هم ندارد. اصلا این یک ماجرا نیست. این یک هیچ چیز است. هیچ چیز هم جوابی ندارد. هیچ جوابی! 

میس دراگون معتقد است پرت شدن از کوه بهتر از کوبیدن سر به شیشه است. شرافتمندانه تر است. 

/ 0 نظر / 35 بازدید