بارزترین فضای مابین در شهر، خیابان است که بر اساس آن شهر را می شناسیم و مشخص ترین خصوصیت هر شهر است. به همین دلیل است که خیابان چیزی بیشتر از یک جای خالی است که برای عبور و مرور در نظر گرفته شده باشد. نمای جداره هایی که فضای خیابان به آنها محدود می شود، می بایست از یک سو زبان خیابان را بیان کند، به این معنی که باید تابع قوانین فرم پردازی خاص آن خیابان باشد و از سوی دیگر بایستی هر نما، بیانگر استقلال خیابان باشد.

/ 0 نظر / 29 بازدید