تلخی هم طعمی است...

طعم دهانم تلخ است... می پرسی در چایت شکر بریزم؟ می گویم نه... قند؟ خرما؟ می گویم نه... می اندیشم نه... بس است دیگر... چای را هم مانند زندگی تلخ می نوشم... تلخیش را علاجی نیست... اما به تلخیش می شود عادت کرد... می شود گفت زندگی با تلخی هایش هم باز زیباست...

/ 0 نظر / 5 بازدید