نابرده رنج گنج میسر نمی شود

با پیدایش مصالح جدید و ابداع روش های نوین سازه ای در قرن بیستم در معماری مدرن از نظر فرم تقریبا همه چیز امکان پذیر شد. این واقعیت استفاده صحیح از فرم را به مرتب دشوار کرد و حتی اغلب منتهی به استفاده نادرست از فرم شد.

 

زیبایی شناسی در معماری

یورک کورت گروتر

 

پ.ن: من خیلی این جملات را می فهمم. این "امکان" استفاده نادرست از چیزی که "به آسانی همگانی" می شود. فرصت و لذت کشف و جستجو که نباشد نتیجه چیزی بسیار معمولی خواهد بود. رنج است که گنج می سازد...

/ 0 نظر / 34 بازدید