گوش و گوشواره

با خود می گویم می توان شهری نیکوتر از شهروندانش داشت؟ نه...نمی توان. شهروندان نیکو شهری آباد خواهند ساخت اگر اول شهر دلشان آباد باشد. اگر بناست بنایی مرمت گردد، آن دل و جان ماست... تا صفای درون گلستان کند شهر برون...

/ 0 نظر / 11 بازدید