یا بفرما به سرایم: یا بفرما به سر آیم
غرضم وصل تو باشد چه تو آیی چه من آیم..

/ 0 نظر / 5 بازدید