قطار ایستاده است. من جوان پیاده می شوم. مامان پیر تر شده است. کلوچه خان عسلی بزرگ تر شده است. من جوان تر از سفر باز گشته ام.  آذرماه تمام شده و من لذتناک، لمیده در پتویم در صبحی زیبا مزین به آواز گنجشک ها، زیبایی شناسی در معماری را می گشایم و فکر می کنم چرا آسمان آبی است را چطور می توانم برای بزغاله هایم توضیح بدهم و مساحت لوزی را هم... 

/ 0 نظر / 32 بازدید