نه به قتل می رهانی.

گنجشک ها توی حیاط نیمه روشن می خوانند. من خوابم. چشم هایم اما بیدارند. ماهی کوچک توی قلبم بی وقفه جست و خیز می کند. صدای توی دلم می گوید بگذارش برود.  من می ترسم. از قلب خالی بیم دارم. تنگ بی ماهی چه معنایی دارد آخر؟

/ 0 نظر / 24 بازدید