اطلاعات زیباشناختی قسمت خاصی از روان ما را مخاطب قرار می دهند و باعث می شوند که در ما یک نوع احساس رضایت به وجود آید. این احساس تحت تاثیر عوامل روانی - اجتماعی است و به این دلیل مساله ای است کاملا تابع شخص دریافت کننده اطلاعات. این احساس کاملا شخصی است و اگرچه شاید بتوان آن را تا حدی توصیف کرد اما به طور کلی تعریف ناپذیر است و از این اطلاعات نمی توان استفاده مستقیمی کرد. 

اندازه گیری این اطلاعات تنها در شرایط خاص و به طور کاملا محدود ممکن است. 

 

* زیبایی شناسی در معماری

/ 0 نظر / 31 بازدید