آدمها چی هستند؟

ردیف های درختان دو طرف جاده به احترام اشرف مخلوقات به صف شده اند... به زیبایی، تمام قد...  جنازه  سگ های توی جاده منظره ثابت صبح های زیبای این روزهای سرد است...

از نظر درختان، انسان ها چه جور موجوداتی هستند؟ در ادبیات نمایشی آنها انسان ها چی هستند؟ وقتی درخت ها برای درختچه ها و نهال ها قصه می گویند، چه نقشی به انسان می دهند؟ از نظر گوسفندها، آدم ها چی هستند؟ از نظر ماهی ها و مرغ ها، آدم ها چی هستند؟ از نظر کوهها و دریاچه ها و تالاب ها، آدم ها چی هستند؟ آدم ها چی هستند؟ چجور موجوداتی هستند؟

/ 0 نظر / 7 بازدید