بیشتر ابلهان و کمتر ابلهان...

خودم می دانم همانقدر به نظر تو ابله می رسم که تو به نظر من... خودم می دانم چیزهایی که به وجدم می آورد همانقدر برایت بی معنا و احمقانه است که چیزهایی که تو را شاد می کند، برای من...

فرق من و تو در میزان بلاهتمان نیست... تفاوت خاصی در این مورد نداریم تنها فرق ما در تعداد جمعیت ماست. ابلهان همانند تو در اکثریت هستند و نمونه های مشابه من در اقلیت. همین اتفاق کوچک آماری سبب می شود تو فکر کنی کمتر ابلهی و من بیشتر... تعداد های بیشتر هر چیزی همیشه توهم زاست... همیشه حقوق عجیب و غریبی ایجاد می کند... حق قضاوت به دست می دهد، حق سرزنش کردن، حق تمسخر کردن، حق ریشخند کردن... حق برتر دانستن و از همه مهم تر توهم عاقل بودن و برحق بودن و بیشتر فهمیدن ایجاد می کند...

 تنها عاقلان راستین جهان کودکانند پیش از آنکه عقل و منطق اکثریت، مقهور و مسموم و آلوده شان کند...  

/ 0 نظر / 8 بازدید