من و میس دراگون لمیده ایم روی کاناپه ی چرمی مشکی رنگ توی کتابفروشی و زل زده ایم به قفسه ی کتاب های رو به رویمان.

- آخ! چقدر فرصت لازم است تا همه ی اینها را خواند؟ 

- آن وقت کی این کتاب ها را زندگی کنی؟

/ 0 نظر / 29 بازدید