یک دم گمان مبر...

گمان می کنی که مرده ام...اما فقط چشم هایم را بسته ام...

چشم هایم را بسته ام و سبد سبد رویا می بافم...

روزی سبدهای رویایم را در دست می گیرم و از رویای باغ تو،

سبد سبد سیب خواهم چید...

/ 0 نظر / 8 بازدید