بزغاله ای که بز می نمود...

بزغاله ای که دوان دوان به همراه بزغاله ی دیگر بی توجه به ردیف کتاب های داستانی می گذشت خودنمایانه گفت: «اینا چی ان دیگه! من فقط کتابای علمی میخونم. یه عالمه کتاب علمی دارم!»

این بزغاله البته طفلکی است. تقصیر از پدر و مادری است که فراموش می کنند علم از تخیل سرچشمه گرفته است. علم را کسانی «نوشته اند» و ابداع کرده اند که به دنبال رویاهای خود سرزمین های ناشناخته را زیرپا گذاشته اند و «مجنون» های عصر خود بوده اند و حالا پدرها و مادرهای دلسوز شیپور را از سر گشادی می زنند؛ خیال می کنند بزغاله ها با نشخوار کردن علف های نشخوارشده، به درک مضاعفی از طعم علف می رسند! 

آقایان! خانم ها! علف تازه در اختیار کودکان خود بگذارید تا آنها تجربه های بدیع و منحصر به فرد خود را بیندوزند. 

/ 1 نظر / 38 بازدید
ناصر

در اختیار بزغاله هایمان البته، کودکانمان نه!!