خاطره تصویری چناری مرد عنکبوتی

آقای مرد عنکبوتی که سخت مشغول مشق نوشتن است یک لحظه چشمش به صفحه تلویزیون می افتد و با دیدن صحنه ای از سریال در پناه تو در یک خیابان چنارکاری شده می پرسد: اینجا گرگانه؟

ما با لذت فکر کردیم چنارهای شهر گرگان چه هنرمندانه و نامحسوس در خاطرات تصویری یک مرد عنکبوتی هفت ساله جا خوش کرده اند...

/ 0 نظر / 10 بازدید