در جستجوی زمان از دست رفته...

سوگندها شکسته شدند... کلمات همچون سیلی خروشان سدها را شکستند و جاری شدند... مرا به سرزمینی در زیر اقیانوس ها روانه کرده اند... همه جا پر از صدا و حرف است ... اما صداها را نمی خواهم... کلمات کمک می کنند که بیش از پیش سکوت کنم... کلمات کمک می کنند که ردپای خودم را دنبال کنم... جایی در گذشته ها جا مانده ام... جایی در گذشته ها فراموش شده ام... در زیر انبوه تشویش بزرگ شدن ها دختر کوچکی جامانده است... می روم جستجویش کنم... می روم غربت سال ها معصومیتش را غریبانه بگریم...

/ 0 نظر / 9 بازدید