همه چیز تقصیر گلبول های قرمز است

پزشک من می گوید که چیزی شبیه به آغاز یک کم خونی را در من مشاهده می کند و برایم ویتامین ای و فیفول تجویز کرده است فیفول ها و ویتامین ای ها قرار است روح پرخاشگر و عصیانگر مرا و تمام بداخلاقی هایم را که به گردن نبود گلبول های قرمز است، التیام ببخشند. پزشک معالج من هیچ چیزی غیر از گلبول های قرمزم را بلد نیست بشمرد. یک مقداری از آنها غیب شده اند... و او نگران کسری آنهاست... همه بداخلاقی های من به گردن وظیفه نشناسی گلبول های قرمز افتاده است... بیچاره گلبول های قرمز...

ولی پزشک معالج من چیزی از تخریب خانه های تاریخی نمی داند... چیزی از علاقه من به تالاب ها و دریاچه ها و جنگل ها و کوهستان ها نمی داند . چیزی از نارضایتی ها و از برنامه های نیمه تمامم نمی داند و ...چیزی از کودکان کار نمی داند... از نظر او همه چیز تقصیر گلبول های قرمز است...

/ 0 نظر / 9 بازدید