به همین سادگی...

یک جور خاصی است این روزها. شبیه روزهایی است که در غارها بوده ایم.  آفتاب که سر می زند آدم ها گرز و نیزه به دست برای شکار از خانه هایشان می زنند بیرون... و "همه چیز" مجاز است و کسی شکایتی ندارد... همه متفق القول اند و می گویند نوش جانش! ناز شصتش!

بزغاله هایم در کمال ناباوری وقتی خواسته اند با "زیرکانه" جمله بسازند جملات شرم آوری ساخته اند آنقدر که یقینا می توان زیرکی را از نو معنا کرد که معنای سخیفی است البته! مبارک فرهنگستان فارسی باشد چنین لایی خوردن هایی...

در کمال سادگی زیست می کنیم و اینجا کشور "ساده زیستی" است و کشور "ساده ترین راه حل های ممکن!" 

/ 0 نظر / 35 بازدید