و همه چیز به اندازه آفریده شده...

خانمه ی توی فیلم می گوید:«ما سحر و جادو نمیکنیم... ما از یک روند پیروی میکنیم...»

چیزی که به سختی بتوان قبولاند... که روندها هستند که کارگرند... سحرو جادویی در کار نیست... همه چیز از طریق یک سری فرآیند اثر میگذارد. از «آ» به «ب» می رسیم. از «ب»، «سی» نتیجه می شود... و آدمها ساده لوحند - اغلب - که روندها را نمی بینند و تنها می بینند که «آ» پرواز کنان خودش را به«سی» رسانده است! به همین آسانی! به همین خوشمزگی!

/ 0 نظر / 34 بازدید